Silifke Ticaret ve Sanayi Odası | SİTSO
TurkishEnglishGermanRussianFrenchArabic
Oda Birimleri

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

NURETTİN KAYNAR

GÖREVİ:  Yönetim Kurulu Başkanı 

BAĞLI OLDUĞU ÜST BİRİM : Meclis

AST BİRİMLERİ: Yönetim Kurulu

OLMADIĞINDA YERİNE VEKALET EDEN: Başkan Vekilleri

YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1.  Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütülmesini sağlamak.

2.  Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunulmasını sağlamak.

3.  Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunulmasını sağlamak.

4.  Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar verilmesini sağlamak.

5.  Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak.

6.  Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak.

7.  Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak.                                  

8.  Hazırladığı oda iç yönergeleri meclise sunmak.

9.  Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek.

10.   Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak.

11.   Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek.

12.   Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.

13.   Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.

14.   Akreditasyon Sorumlusunu atamak

15.   Akreditasyon sisteminin uygulanması ve geliştirilmesi için destek vermek.

16.   Kalite yönetim sisteminin etkinliği için hesap verilebilirliği sağlamak

17.  Kalite politikası ve kalite amaçlarının oluşturulması ve bunların kuruluşun stratejik yönü ve bağlamı ile uyumluluğunun güvence altına alınmasını sağlamak.

18.   Kalite yönetim sistemi şartlarının, kuruluşun iş prosesleri ile entegre olduğunun güvence altına alınmasını sağlamak

19.   Proses yaklaşımı ve risk temelli düşünmenin kullanımının teşvik edilmesini sağlamak

20.   Kalite yönetim sistemi için gerekli kaynakların varlığının güvence altına alınmasını sağlamak

21.   Etkin kalite yönetimi ve kalite yönetim sistem şartlarına uygunluğun öneminin paylaşılmasını sağlamak

22.   Kalite yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşmasının güvence altına alınmasını sağlamak

23.   Kalite yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak kişilerin, işe alınması, yönlendirilmesi ve desteklenmesinin sağlanması

24.   İyileştirmenin teşvik edilmesini sağlamak

25.   Diğer ilgili yönetim görevlilerinin (kendi sorumluluk alanlarına uygulanması bakımından) liderliğini göstermek için desteklemek

26.   Politikaları belirlemek.

27.   Risk analizleri sonucuna göre risklere karşı alınacak önlemler hakkında karar vermek.

28.   Yönetim kuruluna iletilen şikayetler hakkında karar verilmesini sağlamak.

29.   Akreditasyon sisteminin uygulanması ve geliştirilmesi için destek vermek.

30.   Politikaları belirlemek.

31.   Mali risk analizi sonucuna göre risklere karşı alınacak önlemler hakkında karar vermek.

32.   Yönetim kuruluna iletilen şikayetler hakkında karar verilmesini sağlamak.

33.   Genel Sekreter performans değerlendirmesini yapmak.

34.   Performans değerlendirme sonucuna göre verilecek ödüllere karar vermek. 

35.   Stratejik hedef ve kalite hedeflerini belirlemek ve takip etmek.

 

 

 GENEL SEKRETERLİKRECEP YILDIRIM BAYDAR

GÖREVİ:  Genel Sekreter

BAĞLI OLDUĞU ÜST BİRİM : Yönetim Kurulu

AST BİRİMLERİ: Tüm Oda Personeli

OLMADIĞINDA YERİNE VEKALET EDEN: Genel Sekreter Yardımcısı

YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1.  Odanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek.

2.  Oda tarafından verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak.

3. Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalamak, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek.

4.  Oy kullanmamak şartıyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmek,

5.  Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların zamanında yerine getirilmesini sağlamak,

6.  Oda personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunmak,

7.  Oda personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları vermek.

8.  Yılda bir defa personel performans değerlendirmesi yaparak yönetime sunmak.

9.  Resen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak ve haftalık harcamalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek.

10.  Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesini, gelir tablosunu, kesin mizanı ve kesin hesabı yapmak ve bunları yönetim kuruluna sunmak,

11.   Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, arşiv malzemelerini muhafaza etmek,

12.   Yayın işlerini yönetmek,

13.   Oda iç yönergesi taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak,

14.   Meclise sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından hazırlanacak odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi hususunda gerekli hazırlıkları yapmak,

15.   Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek,

16.   Yönetim Kurulu’nca devredilen yetkileri kullanmak,

17.   Posta ve diğer yollarla gelen evrakları ayırmak, gerekli görülenleri Yönetim Kurulu Başkanına sunmak,

18.   Bu Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak.

19.   Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarına katılmak.

20.   Personel toplantılarına başkanlık etmek.

21.   Yönetim sistemleri ve akreditasyon sisteminin yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

22.   Birimlerden gelecek kaynak ihtiyacı taleplerini incelemek, uygun gördüğü kaynak ihtiyaçlarının temin edilmesini sağlamak.

23.   Kalite yönetim sisteminin etkinliği için hesap verilebilirliği sağlamak

24.   Kalite politikası ve kalite amaçlarının oluşturulması ve bunların kuruluşun stratejik yönü ve bağlamı ile uyumluluğunun güvence altına alınmasını sağlamak.

25.   Kalite yönetim sistemi şartlarının, kuruluşun iş prosesleri ile entegre olduğunun güvence altına alınmasını sağlamak

26.   Proses yaklaşımı ve risk temelli düşünmenin kullanımının teşvik edilmesini sağlamak

27.   Kalite yönetim sistemi için gerekli kaynakların varlığının güvence altına alınmasını sağlamak

28.   Etkin kalite yönetimi ve kalite yönetim sistem şartlarına uygunluğun öneminin paylaşılmasını sağlamak

29.   Kalite yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşmasının güvence altına alınmasını sağlamak

30.   Kalite yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak kişilerin, işe alınması, yönlendirilmesi ve desteklenmesinin sağlanması

31.   İyileştirmenin teşvik edilmesini sağlamak

32.   Diğer ilgili yönetim görevlilerinin (kendi sorumluluk alanlarına uygulanması bakımından) liderliğini göstermek için desteklemek

33.  Akreditasyon Sorumlusundan kalite yönetim sistemi ile ilgili gelişmeler ve kalite sisteminin durumu hakkında sürekli olarak bilgi almak, sistemin sürdürülmesi ve geliştirilmesi için gerekli desteği sağlamak.

34.   Tespit ettiği uygunsuzluklar için düzeltici faaliyet talebinde bulunmak.

35.   Birimi ile ilgili başlatılan düzeltici faaliyetleri termin tarihi içinde uygulamak.

36.   Birimi ile ilgili kalite kayıtlarını bozulma ve hasara uğramasını önleyecek şekilde muhafaza etmek.

37.   YGG toplantılarına katılmak.

38.   Tespit ettiği uygunsuzluklar için düzeltici faaliyet talebinde bulunmak.

39.   Eğitim ihtiyaçlarını Akreditasyon Sorumlusuna bildirmek.

40.   Birimi ile ilgili başlatılan düzeltici faaliyetleri termin tarihi içinde uygulamak.

41.   Birimi ile ilgili kalite kayıtlarını bozulma ve hasara uğramasını önleyecek şekilde muhafaza etmek.

42.   Şikayetlerin etkili ve verimli bir şekilde incelenmesini sağlamak.

NiTELİK KRİTERLERİ
Öğrenim Durumu  Mühendislik,iktisat,işletme,maliye, hukuk ve kamu yönetimi gibi alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumu mezunu olmak.
Eğitim Kalite Yönetim Sistemi Genel Eğitimi, Akreditasyon Eğitimi, Bilgi Güvenliği Eğitimi, Stratejik Planlama Eğitimi
Tecrübe Kamu veya özel sektörde en az 5 yıl iş tecrübesi bulunmalıdır.
Askerlik Yapmış olmalı
Ehliyet B sınıfı
Diğer

→Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

→Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak.

→Türk vatandaşı olmak.

 

 

 

 

GÜL BAYDAR

GÖREVİ:  Genel Sekreter Yardımcısı

BAĞLI OLDUĞU ÜST BİRİM : Genel Sekreter

AST BİRİMLERİ: Tüm Birimler

OLMADIĞINDA YERİNE VEKALET EDEN: Genel Sekreter 

YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1.    Genel Sekreter’e yardımcı olmak,

2.    Genel Sekreter odada bulunmadığı dönemlerde yerine vekalet etmek,

3.    Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda çalışır.

4.    Odanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek.

5.    Odalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak.

6.   Yönetim kurulu, meclis ve meslek komiteleri toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalatmak, Yönetim, Meclis ve meslek komiteleri toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek.

7.     Meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı, Genel Sekreter tarafından verilecek görevleri yapmak.

8.     Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek,

9.     Posta ve diğer yollarla gelen evrakları ayırmak, gerekli görülenleri Yönetim Kurulu Başkanına sunmak,

10.   Birimlerden gelecek kaynak ihtiyacı taleplerini incelemek, uygun gördüğü kaynak ihtiyaçlarının temin edilmesini sağlamak.

11.  Akreditasyon Sorumlusundan Kalite yönetim sistemi ile ilgili gelişmeler ve kalite sisteminin durumu hakkında sürekli olarak bilgi almak, sistemin sürdürülmesi ve geliştirilmesi için gerekli desteği sağlamak.

12.    Tespit ettiği uygunsuzluklar için düzeltici faaliyet talebinde bulunmak.

13.     Birimi ile ilgili başlatılan düzeltici faaliyetleri termin tarihi içinde uygulamak.

14.     Birimi ile ilgili kalite kayıtlarını bozulma ve hasara uğramasını önleyecek şekilde muhafaza etmek.

15.     YGG toplantılarına katılmak.

16.     Tespit ettiği uygunsuzluklar için düzeltici faaliyet talebinde bulunmak.

17.     Eğitim ihtiyaçlarını Akreditasyon Sorumlusu bildirmek.

18.     Birimi ile ilgili başlatılan düzeltici faaliyetleri termin tarihi içinde uygulamak.

19.     Birimi ile ilgili kalite kayıtlarını bozulma ve hasara uğramasını önleyecek şekilde muhafaza etmek.

20.     Şikayetlerin etkili ve verimli bir şekilde incelenmesini sağlamak.

21.     İş makinaları tescil işlemlerini yapmak

22.    Akreditasyon Sorumlusundan kalite yönetim sistemi ile ilgili gelişmeler ve kalite sisteminin durumu hakkında sürekli olarak bilgi almak, sistemin sürdürülmesi ve geliştirilmesi için gerekli desteği sağlamak.

                                          NİTELİK KRİTERLERİ
Öğrenim Durumu Mühendislik, iktisat, işletme, maliye, hukuk ve kamu yönetimi gibi alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumu mezunu olmak.
Eğitim Kalite Yönetim Sistemi Genel Eğitimi, Akreditasyon Eğitimi, Bilgi Güvenliği Eğitimi, Stratejik Planlama Eğitimi
Tecrübe Kamu veya özel sektörde en az 5 yıl iş tecrübesi bulunmalıdır.
Askerlik Yapmış olmalı
Ehliyet B sınıfı
Diğer

→Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

→Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak.

→Türk vatandaşı olmak.

 

 

 

 
MUSTAFA UÇAR

GÖREVİ:  Ticaret Sicil Müdürü

BAĞLI OLDUĞU ÜST BİRİM : Genel Sekreter- Genel Sekreter Yard.

AST BİRİMLERİ: -

OLMADIĞINDA YERİNE VEKALET EDEN: Genel Sekreter tarafından belirlenir.

YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1.    Ticaret sicili işlemlerini düzenli bir şekilde yürütmek,

2.    Ticaret sicili ile ilgili defter, dosya ve evrakları hazırlatmak, işlemek ve muhafazasını sağlamak,

3.    T.T.K.’nu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği gereğince gerçek ve tüzel kişilerin ticaret sicillerini tutmak

4.    T.T.K.’na göre ticaret siciline kayıt olması gerekenleri tespit edip kayıtlarını yapıp Odaya bildirmek,

5.    Resmi kurumlardan gelen Gerçek ve tüzel kişilerin ticaret sicilleri ile ilgili yazılara cevap vermek.

6.    Günlük kayıt, tadil ve terkinleri Odaya bildirmek,

7.    Sicil tasdiknamesi, ihale belgesi, İflas ve Konkordato belgesi, yetki belgesi, tasfiye giriş belgesi, tasfiye kapanış belgesi, şube açılış belgesi, merkez nakli belgesi, BAĞ-KUR formunun verilmesi,

8.    Üyelerin sicillerinde vuku bulacak değişiklikler ile ilgili işlemleri, TTK ve TSY Genel Çalışma talimatına uygun olarak yerine getirmek,

9.    Genel Sekreter tarafından Ticaret Sicili Müdürlüğüne havale edilen Ticaret Sicil servisi ile ilgili yazılara cevap vermek,

10.  Tescil işlemlerinin yapılması, 

11.  Ticaret Sicil Müdürü, Ticaret Sicil Müdürlüğünde görevli memurlar ve diğer birimler arasında koordinasyonun sağlanması ve bu servisin genel işleyişini yapmak,

12.   27.01.2013 tarih 28541 sayılı resmi gazetede yayınlanan Ticaret Sicil Yönetmeliğinde belirlenen; İş Çevresi, Teşkilatı, Sicil Müdürlerinin Ehliyet Şartları, Nezaret ve Murakabe, Tabi Olacağı Hükümler Sicil Muamelelerinin Tabi Olduğu Hükümler Sicildeki Kayıtların Eksiksiz Oluşu ve Düzeltmeler, Aleniyet ve Harç Mükellefiyetinin belirlendiği Umumi Hükümlerde görev ehliyeti, sınırları, hakları ve yükümlülükleri yerine getirmek,

13.  Biriminin işleyişi sırasındaki ürün ve hizmet aşamasındaki uygunsuzlukları tespit etmek, bunları Düzeltici Faaliyet Formuna kayıt ederek Akreditasyon Sorumlusuna bildirmek,

14.  Odanın genel çalışma talimatına uygun hareket etmek,

15.  5174 Sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak,

16.  Yönetmelikler ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde görevleri yapmak.

17.  Kalite hedeflerini izlemek / izlenmesini sağlamak.

18.  Birimi ile ilgili veri analizi uygulamalarını yapmak.

19.  Biriminde tespit edilen iç tetkik uygunsuzluklarını temrin süresi içinde gidermek.

20.  Tespit ettiği uygunsuzluklar için düzeltici faaliyet talebinde bulunmak.

21.  Birimi ile ilgili başlatılan düzeltici faaliyetleri temrin süresi içinde uygulamak.

22.  Birim personelinin ihtiyaç duyulan eğitimleri için talepte bulunmak.

23.  Genel Sekreterlikçe verilecek diğer görevleri yerine getirmek

                                             NİTELİK KRİTERLERİ
Öğrenim Durumu Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme, iktisat fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki öğrenim kurumlarının birinden mezun olmak.
Eğitim Kalite Yönetim Sistemi Genel Eğitimi, Akreditasyon Eğitimi, Stratejik Plan Eğitimi, Bilgi Güvenliği Eğitimi
Tecrübe Konusunda en az 5 yıl iş tecrübesi bulunmalıdır.
Askerlik Yapmış olmalı.
Sürücü Belgesi B Sınıfı
Bilgisayar Bilgisi İyi derece Word, Excell
Davranışsal Özellikler İnsan ilişkilerinde başarılı, dikkatli

 

 

 

İLKER KAŞ

GÖREVİ:  Muhasebe Memuru

BAĞLI OLDUĞU ÜST BİRİM : Genel Sekreter

AST BİRİMLERİ: -

OLMADIĞINDA YERİNE VEKALET EDEN: Muamelat Memuru 

YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1.  Birlikçe hazırlanan Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne uygun olarak, Odanın varlık, borç ve alacak durumlarının ve değişikliklerinin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi ve sonuçlarının belirtilmesini sağlayacak esaslara göre muhasebe kayıtlarını tutmak,

2.  Yıllık gelir ve gider bütçe tahminini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde düzenleyip Genel Sekreterin görüşüne sunmak.

3.  Üyelerin kayıt ücreti ve yıllık munzam aidatların ait olduğu yıllar içinde tahsil edilmesini sağlamak ve zaman aşımına uğramaması için gerekli tedbirleri almak,

4.  Odanın her türlü alacak ve haklarını takip etmek ve bunların tahsil işleri yürütmek.

5.  Yıllık bütçe kesin hesap ve bunlara ilişkin raporlar ile aylık muvazene cetvellerini hazırlamak tahsisatı biten veya bitmek üzere olan bütçe ve fasıl maddeleri arasında yapılacak aktarma tekliflerini hazırlamak,

6.  Sarfiyatın bütçeye, mevzuat ve bu yönetmelik hükümleri ile Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yapılması için tediye fişlerini düzenlemek, bu fişlere göre ödemeleri yapmak ve gerekli belgeleri saklamak,

7.   Odaya ait menkul kıymetler, gayrimenkullerle ilgili belgeler ile diğer belge ve sözleşmelerin saklanması için gerekli tedbirleri almak,

8.  Yıllık ve munzam aidat ihbarnamelerinin üyelere tebliğ edilmesini, makbuz karşılığında tahsilat yapılmasını ve bulunmayan üyelerin adreslerinin araştırılarak tespit edilmesini sağlamak,

9.   Odanın gelir ve gideri ile ilgili diğer bütün işleri kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre yürütmek,

10.  Üye bilgilerini güncellemek

11.  Personelin sigorta aidatlarını düzenleyip göndermek,

12.  Verilecek hizmetle ilgili diğer görevleri yapmak.

13.  Nakit Akış Tablolarını hazırlamak YK toplantısına sunmak.

14.  Birimi ile ilgili dokümanları hazırlamak / onaylamak.

15.  Kalite hedeflerini izlemek / izlenmesini sağlamak.

16.  Birimi ile ilgili veri analizi uygulamalarını yapmak.

17.  Biriminde tespit edilen iç tetkik uygunsuzluklarını temrin süresi içinde gidermek.

18.  Tespit ettiği uygunsuzluklar için düzeltici faaliyet talebinde bulunmak.

19.  Birimi ile ilgili başlatılan düzeltici faaliyetleri temrin süresi içinde uygulamak.

20.  Birim personelinin ihtiyaç duyulan eğitimleri için talepte bulunmak.

21.  Genel Sekreterlikçe verilecek diğer  görevleri yerine getirmek

NİTELİK KRİTERLERİ
Öğrenim Durumu Lisans mezunu olmak (iktisat- işletme muhasebe)
Eğitim TS EN ISO 9001, Akreditasyon, Stratejik Planlama, Bilgi Güvenliği
Askerlik Yapmış olmalı.
Tecrübe Konusunda en az 1 yıl iş tecrübesi bulunmalıdır.
Sürücü Belgesi  B Sınıfı
Bilgisayar Bilgisi İyi derece Word , Excell , TOBBNET
Davranışsal Özellikler Dikkatli, İnsan ilişkilerinde başarılı, düzenli

 

 

 

 

   LALE AKKAŞ

GÖREVİ:  Ticaret Sicili Tescil Yetkilisi

BAĞLI OLDUĞU ÜST BİRİM : Ticaret Sicil Müdürü- Genel Sekreter

AST BİRİMLERİ: -

OLMADIĞINDA YERİNE VEKALET EDEN: Muhasebe Memuru

YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Firmaların sicil dosyalarını düzenlemek ve saklamak.

 2. Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği mevzuatı uyarına istenen belge ve bilgileri sicil kayıtlarına göre vermek, istihbarat yapmak.

 3. Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin durumlarında meydana gelen değişikliklerin tescilini yapmak.

 4. Harç Tahakkuk Sisteminde (HTS) tescil ve belgelere ait ticaret sicili harçlarının ve ticaret sicili gazetesi ilan bedellerinin tahakkukunu yapmak.

 5. Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne gelen evrak ve yazıların kaydını yapmak.

 6. Sermaye şirketlerine ve kooperatiflere ait kuruluş ana ve esas sözleşmelerinin tasdikini yapmak.

 7. Sermaye şirketlerine ve kooperatiflere ait kuruluş defter tasdik işlemlerini yapmak.

 8. Huzurda imza beyanı almak ve imza beyannamelerini düzenlemek.

 9. Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarının tacirler hakkında yazılı olarak talep ettikleri sicil kayıtları ile ilgili bilgileri vermek ve belgeleri düzenlemek.

 10. Tacir niteliğinde bulunduğu saptanan firmalara ticaret siciline tescil ve Oda’ya kayıt için gerekli olan yasal işlemlerle ilgili hatırlatmayı yapmak, yükümlerini yerine getirmeyenleri resen kayıt etmek.

 11. Firma kuruluş ve tescillerinden sonra ilgili kurumlara gerekli bildirimleri yapmak.

 12. Ticaret Sicil Gazetelerinin ve ticaret sicili belgelerinin suretini vermek.

 13. Üçüncü kişilerin müseccel tacirler hakkında yazılı olarak istedikleri sicil kayıtları ile ilgili bilgileri vermek ve belgeleri düzenlemek.

 14. İlgili makam tarafından iflas ettiği veya konkordato talebinde bulunduğu bildirilen firmaların bu durumlarını kayıtlara geçirmek.

 15. Sicil kayıtlarına dayanarak kefalet tasdiki yapmak.

 16. Merkezi Sicil Sistemi (Mersis) programını kullanmak, Üyelere kullanımının tanıtımını yapmak.

 17. Sicil mührünü kullanmak ve muhafaza etmek.

 18. Genel Sekreterlikçe verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.

 
NİTELİK KRİTERLERİ
Öğrenim Durumu Lisans  mezunu olmak.( işletme, iktisat, kamu yönetimi vb.)
Tecrübe Konusunda en az 2 yıl iş tecrübesi bulunmalıdır.
Askerlik Yapılmış olmalı
Sürücü Belgesi  B Sınıfı
Bilgisayar Bilgisi İyi derecede World, Excell
Davranışsal Özellikler İnsan ilişkilerinde başarılı, dikkatli

 

 

 

 

  SIDIKA BEYAZ

GÖREVİ:  Muamelat Memuru

BAĞLI OLDUĞU ÜST BİRİM : Genel Sekreter

AST BİRİMLERİ: -

OLMADIĞINDA YERİNE VEKALET EDEN: Genel Sekreter Yard.

YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1.  Mevzuata göre odaya kayıt olması gereken gerçek ve tüzel kişileri tespit etmek, kayıt müracaatlarını kabul etmek, bunların kayıtları ile ilgili işlemleri yapmak. Kaydı yapılan üyelere, kaydının yapıldığını bildiren tebligat göndermek,

2.  Üyelerin gruplandırılması ve derecelendirilmesi için hazırlık çalışmalarını tamamlamak, bu konuda Yönetim Kurulunca alınan kararlara göre işlemlerini yapmak.

3.   Üye kayıtlarının güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri, mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek,

4.  Üyelerin sicil dosyalarını düzenlemek ve saklamak, sicil defterlerini tutmak, üyelerin durumlarındaki değişikliklerini takip ve tespit ederek Genel Sekreterliğe bildirmek,

5.   Üyelerin kayıtlarını ve durumlarında meydana gelebilecek değişiklikleri takip ve kontrol etmek, Üye bilgilerinin güncel tutulması için gerekli çalışmaları yapmak

6.   Sicil Belgesi, Faaliyet Belgesi, Üye Kimliği gibi sicil kayıtlarına dayanan belgeleri hazırlamak,

7.   Oda organ seçimleriyle ilgili her türlü ön çalışmaları yapmak,

8.   Oda organlarının (Meslek Komitesi, Meclis, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu) toplantıları için gerekli hazırlıkları yapmak, davetiyeleri çıkarmak, gündemi, toplantı tutanaklarını yazmak ve muhafaza etmek,

9.   Toplantıya iştirak eden ve etmeyenler hakkında cetveller tutarak muhasebeye intikal ettirmek

10.  Örf, adet ve teamüllerle ilgili kararları kayıt altında tutmak ve muhafaza etmek, üyelerle ilgili belgelerin onaylanmasını sağlamak,

11. Odaya gelen evrakın Genel Sekreter/yardımcısı tarafından yapılan havaleye uygun olarak kayıt ve zimmet işlemlerinin ve giden evrakın kayıt ve gönderi işlerinin bir düzen içerisinde yürütülmesini sağlamak,

12.  Üst yönetimin verdiği direktifler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek, Silifke TSO menfaatleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde sevk ve idare etmek,

13.   Piyasa rayiç bedel işlemlerini sürdürmek,

14.   Kalite hedeflerini izlemek / izlenmesini sağlamak.

15.   Birimi ile ilgili veri analizi uygulamalarını yapmak.

16.   Biriminde tespit edilen iç tetkik uygunsuzluklarını süresi içinde gidermek.

17.   Tespit ettiği uygunsuzluklar için düzeltici faaliyet talebinde bulunmak.

18.   Birimi ile ilgili başlatılan düzeltici faaliyetleri süresi içinde uygulamak.

19.   Birim personelinin ihtiyaç duyulan eğitimleri için talepte bulunmak.

20.   5174 Sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak.

21.  Yönetmelikler ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Meclis, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreterlik tarafından verilecek görevleri yapmak

NİTELİK KRİTERLERİ
Öğrenim Durumu En az lise mezunu olmak.
Eğitim TS EN ISO 9001, Akreditasyon, Stratejik Planlama, Bilgi Güvenliği
Tecrübe Konusunda en az 1 yıl iş tecrübesi bulunmalıdır.
Askerlik Yapmış olmalı
Ehliyet  En az B sınıfı ehliyet

 

 

 MÜCAHİT AYDIN

GÖREVİ:  Oda Sicil Memuru

BAĞLI OLDUĞU ÜST BİRİM : Genel Sekreter

AST BİRİMLERİ: -

OLMADIĞINDA YERİNE VEKALET EDEN: Genel Sekreter Yard.

YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1.  Mevzuata göre odaya kayıt olması gereken gerçek ve tüzel kişileri tespit etmek, kayıt müracaatlarını kabul etmek, bunların kayıtları ile ilgili işlemleri yapmak. Kaydı yapılan üyelere, kaydının yapıldığını bildiren tebligat göndermek,

2.   Üyelerin gruplandırılması ve derecelendirilmesi için hazırlık çalışmalarını tamamlamak, bu konuda Yönetim Kurulunca alınan kararlara göre işlemlerini yapmak.

3.   Üye kayıtlarının güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri, mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek,

4.  Üyelerin sicil dosyalarını düzenlemek ve saklamak, sicil defterlerini tutmak, üyelerin durumlarındaki değişikliklerini takip ve tespit ederek Genel Sekreterliğe bildirmek,

5.   Üyelerin kayıtlarını ve durumlarında meydana gelebilecek değişiklikleri takip ve kontrol etmek, Üye bilgilerinin güncel tutulması için gerekli çalışmaları yapmak

6.   Sicil Belgesi, Faaliyet Belgesi, Üye Kimliği gibi sicil kayıtlarına dayanan belgeleri hazırlamak,

7.   Oda organ seçimleriyle ilgili her türlü ön çalışmaları yapmak,

8.  Oda organlarının (Meslek Komitesi, Meclis, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu) toplantıları için gerekli hazırlıkları yapmak, davetiyeleri çıkarmak, gündemi, toplantı tutanaklarını yazmak ve muhafaza etmek,

9.   Toplantıya iştirak eden ve etmeyenler hakkında cetveller tutarak muhasebeye intikal ettirmek

10. Örf, adet ve teamüllerle ilgili kararları kayıt altında tutmak ve muhafaza etmek, üyelerle ilgili belgelerin onaylanmasını sağlamak,

11.Odaya gelen evrakın Genel Sekreter/yardımcısı tarafından yapılan havaleye uygun olarak kayıt ve zimmet işlemlerinin ve giden evrakın kayıt ve gönderi işlerinin bir düzen içerisinde yürütülmesini sağlamak,

12. Üst yönetimin verdiği direktifler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek, Silifke TSO menfaatleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde sevk ve idare etmek,

13.  Piyasa rayiç bedel işlemlerini sürdürmek,

14.  Kalite hedeflerini izlemek / izlenmesini sağlamak.

15.   Birimi ile ilgili veri analizi uygulamalarını yapmak.

16.   Biriminde tespit edilen iç tetkik uygunsuzluklarını süresi içinde gidermek.

17.   Tespit ettiği uygunsuzluklar için düzeltici faaliyet talebinde bulunmak.

18.   Birimi ile ilgili başlatılan düzeltici faaliyetleri süresi içinde uygulamak.

19.   Birim personelinin ihtiyaç duyulan eğitimleri için talepte bulunmak.

20.   5174 Sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak.

21. Yönetmelikler ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Meclis, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreterlik tarafından verilecek görevleri yapmak

 

NİTELİK KRİTERLERİ
Öğrenim Durumu Lisans  mezunu olmak.( işletme, iktisat, kamu yönetimi vb.)
Tecrübe Konusunda en az 2 yıl iş tecrübesi bulunmalıdır.
Askerlik Yapılmış olmalı
Sürücü Belgesi  B Sınıfı
Bilgisayar Bilgisi İyi derecede World, Excell
Davranışsal Özellikler İnsan ilişkilerinde başarılı, dikkatli

 

 

 

ELİF TUĞÇE TRAK

GÖREVİ:  Bilgi Hizmetleri ve Proje Memuru

BAĞLI OLDUĞU ÜST BİRİM : Genel Sekreter

AST BİRİMLERİ: -

OLMADIĞINDA YERİNE VEKALET EDEN: Muhasebe Memuru- Oda Sicil MemuruYETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Web sitesi üzerinden gelen üye taleplerini ilgili servislerle birlikte değerlendirmek,

 2. Odanın kullandığı teknolojilerin geliştirilmesi, üyelerimizin ulusal ve uluslararası rekabet gücünü arttırmak üzere faaliyetlerini geliştirmeleri,

 3. İlçenin ve bölgenin gelişimi ile ilgili çeşitli fonlardan faydalanmak üzere proje ve öneriler geliştirmek,

 4. Odanın Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonunu hazırlama, dağıtma ve güncelliğini takip etmek, iç denetimlerini programlamak ve uygulanmasını, raporlamasını yapmak,

 5. Odanın Şikayet Yönetim Sistemi dokümantasyonunu hazırlama, dağıtma ve güncelliğini takip etmek, iç denetimlerini programlamak ve uygulanmasını, raporlamasını yapmak

 6. Oda Akreditasyon sürecinde Akreditasyon Sorumlusu ile birlikte yılda bir kez iç denetim yaparak Öz Değerlendirme Formlarını TOBB Akreditasyon Kurulu Sekreterliğine göndermek,

 7. Oda Akreditasyon sürecinde şartların yerine getirilmesi konusunda görev yapmak,

 8. Odanın ticari ve sosyal iştiraklerinin çalışmalarını oda adına koordine etmek, bu konuda Genel Sekreterliğe görüş ve raporlar sunmak,

 9. Üye memnuniyet Anketlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

 10. Oda tarafından düzenlenen her türlü toplantı, seminerler ve eğitimler( online eğitim ve etkinlikler dahil olmak üzere ) ile ilgili değerlendirme formlarını katılımcılara uygulatmak ve değerlendirmeleri yaparak rapor hazırlamak,

 11. Odanın çeşitli üniversitelerle birlikte yürüttüğü proje ve akademik faaliyetleri organize etmek.

 12. Ekonomi ve reel sektör ile ilgili ulusal ve uluslararası tüm fon ve proje çağrılarını takip edip Genel Sekreterliği bilgilendirmek,

 13. Odanın Sosyal Medya hesaplarını güncel tutarak takibini yapmak,

 14. Odanın mevcut hizmetlerini geliştirmeye, yeni ürün ve hizmet oluşturmaya yönelik projeler geliştirir. Reel sektöre yönelik yönetimsel, sektörel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek Genel Sekreterliği bilgilendirir.


 

NİTELİK KRİTERLERİ
Öğrenim Durumu Lisans mezunu olmak (Bilgisayar programcılığı-iksisat-işletme vb.)
Tecrübe Konusunda en az 5 yıl iş tecrübesi bulunmalıdır.
Askerlik Yapmış olmalı
Sürücü Belgesi  B Sınıfı
Bilgisayar Bilgisi İyi derecede office ve foto shop programlarını bilmek.
Davranışsal Özellikler İnsan ilişkilerinde başarılı ve dikkatli olmak.

 

 

 


MUSTAFA TAŞ

GÖREVİ:  Hizmetli

BAĞLI OLDUĞU ÜST BİRİM : Genel Sekreter

AST BİRİMLERİ: -

OLMADIĞINDA YERİNE VEKALET EDEN: -

 YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1.  Oda binasının temizliğini, günlük bakımını, tertip ve düzenleme işlerini yapmak,

2.  Sabah personelden önce gelerek, hazırlık yapmak, akşam personelden sonra çıkarak genel kontroller yapmak

3.  Oda toplantılarından önce toplantı salonunun düzenlenmesini yapmak, gerekli araç ve gereçleri sağlamaktır.

NİTELİK KRİTERLERİ
Öğrenim Durum En az ilköğretim mezunu olmak.
Askerlik  Yapmış olmalı
Eğitim --
Tecrübe Konusunda en az 1 yıl iş tecrübesi bulunmalıdır.
Sürücü Belgesi --
Davranışsal Özellikler Dikkatli, temiz, tertip ve düzenli, hijyen kurallarına önem veren

 

 

 

EMİNE YILMAZ

GÖREVİ:  Hizmetli

BAĞLI OLDUĞU ÜST BİRİM : Genel Sekreter

AST BİRİMLERİ: -

OLMADIĞINDA YERİNE VEKALET EDEN: -

YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1.  Oda binasının temizliğini, günlük bakımını, tertip ve düzenleme işlerini yapmak,

2.  Sabah personelden önce gelerek, hazırlık yapmak, akşam personelden sonra çıkarak genel kontroller yapmak

3.  Oda toplantılarından önce toplantı salonunun düzenlenmesini yapmak, gerekli araç ve gereçleri sağlamaktır.

NİTELİK KRİTERLERİ
Öğrenim Durumu En az ilköğretim mezunu olmak.
Askerlik Yapmış olmalı 
Eğitim ---
Tecrübe Konusunda en az 1 yıl iş tecrübesi bulunmalıdır.
Sürücü Belgesi ---
Davranışsal Özellikler Dikkatli, temiz, tertip ve düzenli, hijyen kurallarına önem veren
 

 

 

 

 

Veri Sorumlusu Silifke Ticaret ve Sanayi Odası, 6698 Sayılı Kanun Kapsamında Aydınlatma Metni'ne KVKK bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Яндекс.Метрика