Oda Birimleri

 

 

YÖNETİM KURULU

 

NURETTİN KAYNAR

 

GÖREVİ                                                                 : Yönetim Kurulu Başkanı

BAĞLI OLDUĞU ÜST BİRİM                                : Meclis

AST BİRİMLERİ                                                    : Yönetim Kurulu

OLMADIĞINDA YERİNE VEKALET EDEN          : Başkan vekilleri

 

YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1.    Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütülmesini sağlamak.

2.    Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunulmasını sağlamak.

3.    Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunulmasını sağlamak.

4.    Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar verilmesini sağlamak.

5.    Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak.

6.    Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak.

7.    Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak.                                  

8.    Hazırladığı oda iç yönergeleri meclise sunmak.

9.    Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek.

10.  Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak.

11.  Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek.

12.  Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.

13.  Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.

14.  Kalite Yönetim Temsilcisi, Akreditasyon Sorumlusunu atamak

15.  Akreditasyon sisteminin uygulanması ve geliştirilmesi için destek vermek.

16.  Politikaları belirlemek.

17.  Mali risk analizi sonucuna göre risklere karşı alınacak önlemler hakkında karar vermek.

18.  Yönetim kuruluna iletilen şikayetler hakkında karar verilmesini sağlamak.

19.  Genel Sekreter performans değerlendirmesini yapmak.

20.  Performans değerlendirme sonucuna göre verilecek ödüllere karar vermek.

21.  Stratejik hedef ve kalite hedeflerini belirlemek ve takip etmek.

 

 

GENEL SEKRETERLİK

 

RECEP YILDIRIM BAYDAR

   GÖREVİ                                                        : Genel Sekreter

   BAĞLI OLDUĞU ÜST BİRİM                       : Yönetim Kurulu

   AST BİRİMLERİ                                            : Tüm Oda Personeli

   OLMADIĞINDA YERİNE VEKALET EDEN : Genel Sekreter Yardımcısı

 

    YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Odanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek.
 2. Oda tarafından verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak.
 3. Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalamak, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek.
 4. Oy kullanmamak şartıyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmek,
 5. Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların zamanında yerine getirilmesini sağlamak,
 6. Oda personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunmak,
 7. Oda personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları vermek.
 8. Yılda bir defa personel performans değerlendirmesi yaparak yönetime sunmak.
 9. Resen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak ve haftalık harcamalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek.
 10. Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesini, gelir tablosunu, kesin mizanı ve kesin hesabı yapmak ve bunları yönetim kuruluna sunmak,
 11. Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, arşiv malzemelerini

12. muhafaza etmek,

 1. Yayın işlerini yönetmek,
 2. Oda iç yönergesi taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak,
 3. Meclise sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından hazırlanacak odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi hususunda gerekli hazırlıkları yapmak,
 4. Üye kayıtlarının tutulması,  güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek,
 5. Yönetim Kurulu’nca devredilen yetkileri kullanmak,
 6. Posta ve diğer yollarla gelen evrakları ayırmak, gerekli görülenleri Yönetim Kurulu Başkanına sunmak,
 7. Bu Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak.
 8. Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarına katılmak.
 9. Personel toplantılarına başkanlık etmek.
 10. Yönetim sistemleri ve akreditasyon sisteminin yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
 11. Birimlerden gelecek kaynak ihtiyacı taleplerini incelemek, uygun gördüğü kaynak ihtiyaçlarının temin edilmesini sağlamak.
 12. Yönetim Temsilcisinden kalite yönetim sistemi ile ilgili gelişmeler ve kalite sisteminin durumu hakkında sürekli olarak bilgi almak, sistemin sürdürülmesi ve geliştirilmesi için gerekli desteği sağlamak.
 13. Tespit ettiği uygunsuzluklar / potansiyel uygunsuzluklar için düzeltici / önleyici faaliyet talebinde bulunmak.
 14. Birimi ile ilgili başlatılan düzeltici / önleyici faaliyetleri termin tarihi içinde uygulamak.
 15. Birimi ile ilgili kalite kayıtlarını bozulma ve hasara uğramasını önleyecek şekilde muhafaza etmek.
 16. YGG toplantılarına katılmak.
 17. Tespit ettiği uygunsuzluklar / potansiyel uygunsuzluklar için düzeltici / önleyici faaliyet talebinde bulunmak.
 18. Eğitim ihtiyaçlarını Yönetim Temsilcisine bildirmek.
 19. Birimi ile ilgili başlatılan düzeltici / önleyici faaliyetleri termin tarihi içinde uygulamak.
 20. Birimi ile ilgili kalite kayıtlarını bozulma ve hasara uğramasını önleyecek şekilde muhafaza etmek.
 21. Şikayetlerin etkili ve verimli bir şekilde incelenmesini sağlamak.

 

NİTELİK KRİTERLERİ

Öğrenim Durumu

Mühendislik, iktisat, işletme, maliye, hukuk ve kamu yönetimi gibi alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumu mezunu olmak.

Eğitim

Kalite Yönetim Genel Eğitimi, Akreditasyon Eğitimi

Tecrübe

Kamu veya özel sektörde en az 5 yıl iş tecrübesi bulunmalıdır

Askerlik

Yapılmış olmalı

Ehliyet

B sınıfı

Diğer

→Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

→Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak.

→Türk vatandaşı olmak.

 

 

 

GÜL BAYDAR

   GÖREVİ                                                       : Genel Sekreter Yardımcısı

   BAĞLI OLDUĞU ÜST BİRİM                      : Genel Sekreter

   AST BİRİMLERİ                                           :

   OLMADIĞINDA YERİNE VEKALET EDEN : Genel sekreter tarafından belirlenir.

 

      YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1.    Genel sekretere yardımcı olmak,

2.    Genel sekreter odada bulunmadığı dönemlerde yerine vekalet etmek,

3.    İş makinaları tescil işlemlerini yapmak

 

 

 

NİTELİK KRİTERLERİ

Öğrenim Durumu

Mühendislik, iktisat, işletme, maliye, hukuk ve kamu yönetimi gibi alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumu mezunu olmak.

Eğitim

Kalite Yönetim Genel Eğitimi, Baş Denetçilik Eğitimi

Tecrübe

Kamu veya özel sektörde en az 5 yıl iş tecrübesi bulunmalıdır

Askerlik

Yapılmış olmalı

Ehliyet

B sınıfı

Diğer

→Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

→Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak.

→Türk vatandaşı olmak.

 

 

TİCARET SİCİLİ

MUSTAFA UÇAR

   GÖREVİ                                                        : Ticaret Sicil Müdürü Vekili

   BAĞLI OLDUĞU ÜST BİRİM                       : Genel Sekreter

   AST BİRİMLERİ                                            : -

   OLMADIĞINDA YERİNE VEKALET EDEN : Genel Sekreter tarafından belirlenir.

     YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunun tatbikine mütedair Ticaret Sicil Nizamnamesi hükümleri dairesinde tescil, tadil, terkin vs. muameleler yapmak
 2. Gerekli sicilleri tutmak
 3. Defterleri tutmak, sicil dosyalarını düzenlemek ve ilgililerine gerekli bilgi ve belgeleri vermek
 4. Birimi ile ilgili dokümanları hazırlamak / onaylamak.
 5. Kalite hedeflerini izlemek / izlenmesini sağlamak.
 6. Birimi ile ilgili veri analizi uygulamalarını yapmak.
 7. Biriminde tespit edilen iç tetkik uygunsuzluklarını temrin süresi içinde gidermek.
 8. Tespit ettiği uygunsuzluklar / potansiyel uygunsuzluklar için düzeltici / önleyici faaliyet talebinde bulunmak.
 9. Birimi ile ilgili başlatılan düzeltici / önleyici faaliyetleri temrin süresi içinde uygulamak.
 10. Birim personelinin ihtiyaç duyulan eğitimleri için talepte bulunmak.

 

 

 

NİTELİK KRİTERLERİ

Öğrenim Durumu

Lisans mezunu olmak

Eğitim

Kalite Yönetim Sistemi Genel Eğitimi

Tecrübe

Konusunda en az 5 yıl iş tecrübesi bulunmalıdır

Askerlik

Yapmış olmalı

Ehliyet

-

 

 

MUHASEBE

İLKER KAŞ

   GÖREVİ                                                        : Muhasebe Memuru

   BAĞLI OLDUĞU ÜST BİRİM                       : Genel Sekreter

   AST BİRİMLERİ                                            : -

   OLMADIĞINDA YERİNE VEKALET EDEN : Genel Sekreter tarafından belirlenir.

 

YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Birlikçe hazırlanan Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne uygun olarak, Odanın varlık, borç ve alacak durumlarının ve değişikliklerinin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi ve sonuçlarının belirtilmesini sağlayacak esaslara göre muhasebe kayıtlarını tutmak,
 2. Üyelerin kayıt ücreti ve yıllık munzam aidatların ait olduğu yıllar içinde tahsil edilmesini sağlamak ve zaman aşımına uğramaması için gerekli tedbirleri almak,
 3. Odanın her türlü alacak ve haklarını takip etmek ve bunların tahsil işleri yürütmek.
 4. Yıllık bütçe kesin hesap ve bunlara ilişkin raporlar ile aylık muvazene cetvellerini hazırlamak tahsisatı biten veya bitmek üzere olan bütçe ve fasıl maddeleri arasında yapılacak aktarma tekliflerini hazırlamak,
 5. Sarfiyatın bütçeye, mevzuat ve bu yönetmelik hükümleri ile Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yapılması için tediye fişlerini düzenlemek, bu fişlere göre ödemeleri yapmak ve gerekli belgeleri saklamak,
 6. Odaya ait menkul kıymetler, gayrimenkullerle ilgili belgeler ile diğer belge ve sözleşmelerin saklanması için gerekli tedbirleri almak,
 7. Yıllık ve munzam aidat ihbarnamelerinin üyelere tebliğ edilmesini, makbuz karşılığında tahsilat yapılmasını ve bulunmayan üyelerin adreslerinin araştırılarak tespit edilmesini sağlamak,
 8. Odanın gelir ve gideri ile ilgili diğer bütün işleri kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre yürütmek,
 9. Personelin sigorta aidatlarını düzenleyip göndermek,
 10. Personel ve Yazı İşleri Servisinden dağıtımı yapılan evraklardan servisle ilgili olan evrakların gereğini yerine getirmek, cevaplanması gereken evraklar için süresi içinde gerekli cevapları hazırlayarak, servisle ilgili gelen – giden evraka kaydederek merciine göndermek ve gelen giden evrakları düzenli bir şekilde dosyalamak,
 11. Verilecek hizmetle ilgili diğer görevleri yapmak.
 12. Birimi ile ilgili dokümanları hazırlamak / onaylamak.
 13. Kalite hedeflerini izlemek / izlenmesini sağlamak.
 14. Birimi ile ilgili veri analizi uygulamalarını yapmak.
 15. Biriminde tespit edilen iç tetkik uygunsuzluklarını temrin süresi içinde gidermek.
 16. Tespit ettiği uygunsuzluklar / potansiyel uygunsuzluklar için düzeltici / önleyici faaliyet talebinde bulunmak.
 17. Birimi ile ilgili başlatılan düzeltici / önleyici faaliyetleri temrin süresi içinde uygulamak.
 18. Birim personelinin ihtiyaç duyulan eğitimleri için talepte bulunmak.

 

NİTELİK KRİTERLERİ

Öğrenim Durumu

Lisans mezunu olmak (işletme, iktisat, muhasebe)

Eğitim

Kalite Yönetim Sistemi Genel Eğitimi, Akreditasyon Eğitimi

Tecrübe

Konusunda en az 1 yıl iş tecrübesi bulunmalıdır

Askerlik

Yapmış olmalı veya tecilli olmalı

Ehliyet

En az B sınıfı ehliyet olması gerekir

 

 

 

TAHSİLAT MEMURU

 

LALE AKKAŞ

   GÖREVİ                                                                 : Tahsilat Memuru

   BAĞLI OLDUĞU ÜST BİRİM                           : Genel Sekreter Genel Sekreterlik

   AST BİRİMLERİ                                                  : -

   OLMADIĞINDA YERİNE VEKALET EDEN : Genel Sekreter tarafından belirlenir.

 

YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Üyelerin kayıt ücreti ve yıllık munzam aidatların ait olduğu yıllar içinde tahsil edilmesini sağlamak ve zaman aşımına uğramaması için gerekli tedbirleri almak,
 2. Odanın her türlü alacak ve haklarını takip etmek ve bunların tahsil işleri yürütmek.
 3. Sarfiyatın bütçeye, mevzuat ve bu yönetmelik hükümleri ile Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yapılması için tediye fişlerini düzenlemek, bu fişlere göre ödemeleri yapmak ve gerekli belgeleri saklamak,
 4. Yıllık ve munzam aidat ihbarnamelerinin üyelere tebliğ edilmesini, makbuz karşılığında tahsilat yapılmasını ve bulunmayan üyelerin adreslerinin araştırılarak tespit edilmesini sağlamak
 5. Verilecek hizmetle ilgili diğer görevleri yapmak
 6. Birimi ile ilgili dokümanları hazırlamak / onaylamak.
 7. Kalite hedeflerini izlemek / izlenmesini sağlamak.
 8. Birimi ile ilgili veri analizi uygulamalarını yapmak.
 9. Biriminde tespit edilen iç tetkik uygunsuzluklarını temrin süresi içinde gidermek.
 10. Tespit ettiği uygunsuzluklar / potansiyel uygunsuzluklar için düzeltici / önleyici faaliyet talebinde bulunmak.
 11. Birimi ile ilgili başlatılan düzeltici / önleyici faaliyetleri temrin süresi içinde uygulamak.
 12. Birim personelinin ihtiyaç duyulan eğitimleri için talepte bulunmak.

NİTELİK KRİTERLERİ

Öğrenim Durumu

Lisans mezunu olmak (işletme, iktisat, muhasebe)

 

 

Tecrübe

Konusunda en az 1 yıl iş tecrübesi bulunmalıdır

 

 

Ehliyet

En az B sınıfı ehliyet olması gerekir

 

 

 

MUAMELAT

SIDIKA BEYAZ

   GÖREVİ                                                        : Muamelat Memuru

   BAĞLI OLDUĞU ÜST BİRİM                       : Genel Sekreter

   AST BİRİMLERİ                                            : -

   OLMADIĞINDA YERİNE VEKALET EDEN : Genel Sekreter tarafından belirlenir

     YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Mevzuata göre odaya kayıt olması gereken gerçek ve tüzel kişileri tespit etmek, kayıt müracaatlarını kabul etmek, bunların kayıtları ile ilgili işlemleri yapmak. Kaydı yapılan üyelere, kaydının yapıldığını bildiren tebligat göndermek,
 2. Üyelerin gruplandırılması ve derecelendirilmesi için hazırlık çalışmalarını tamamlamak, bu konuda Yönetim Kurulunca alınan kararlara göre işlemlerini yapmak.
 3. Üye kayıtlarının güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri, mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek,
 4. Üyelerin sicil dosyalarını düzenlemek ve saklamak, sicil defterlerini tutmak, üyelerin durumlarındaki değişikliklerini takip ve tespit ederek Genel Sekreterliğe bildirmek,
 5. Üyelerin kayıtlarını ve durumlarında meydana gelebilecek değişiklikleri takip ve kontrol etmek,
 6. Sicil Belgesi, Faaliyet Belgesi, Üye Kimliği gibi sicil kayıtlarına dayanan belgeleri hazırlamak,
 7. Oda organ seçimleriyle ilgili her türlü ön çalışmaları yapmak,
 8. Oda organlarının (Meslek Komitesi, Meclis, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu) toplantıları için gerekli hazırlıkları yapmak,  davetiyeleri  çıkarmak, gündemi, toplantı tutanaklarını yazmak ve muhafaza etmek,
 9. Toplantıya iştirak eden ve etmeyenler hakkında cetveller tutarak muhasebeye intikal ettirmek
 10. Örf, adet ve teamüllerle ilgili kararları kayıt altında tutmak ve muhafaza etmek, üyelerle ilgili belgelerin onaylanmasını sağlamak,
 11. Odaya gelen evrakın Genel Sekreter tarafından yapılan havaleye uygun olarak kayıt ve zimmet işlemlerinin ve giden evrakın kayıt ve gönderi işlerinin bir düzen içerisinde yürütülmesini sağlamak,
 12. Üst yönetimin verdiği direktifler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek, Silifke TSO menfaatleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde sevk ve idare etmek
 13. Kalite hedeflerini izlemek / izlenmesini sağlamak.
 14. Birimi ile ilgili veri analizi uygulamalarını yapmak.
 15. Biriminde tespit edilen iç tetkik uygunsuzluklarını süresi içinde gidermek.
 16. Tespit ettiği uygunsuzluklar / potansiyel uygunsuzluklar için düzeltici / önleyici faaliyet talebinde bulunmak.
 17. Birimi ile ilgili başlatılan düzeltici / önleyici faaliyetleri süresi içinde uygulamak.
 18. Birim personelinin ihtiyaç duyulan eğitimleri için talepte bulunmak.

 

NİTELİK KRİTERLERİ

Öğrenim Durumu

En az lise mezunu olmak.

Eğitim

Kalite Yönetim sistemi Genel Eğitimi,

Tecrübe

Konusunda en az 1 yıl iş tecrübesi bulunmalıdır

Askerlik

Yapmış olmalı

Ehliyet

En az B sınıfı ehliyet olması gerekir

 

 

HİZMETLİ

EMİNE YILMAZ

 GÖREVİ                                                              :  İç Hizmetler ve Temizlik Görevlisi

 BAĞLI OLDUĞU ÜST BİRİM                       : Genel Sekreter  Genel Sekreterlik

 AST BİRİMLERİ                                            : -

   OLMADIĞINDA YERİNE VEKALET EDEN : Genel Sekreter tarafından belirlenir.

 

YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1.    Sabah personelden önce gelerek, hazırlık yapmak, akşam personelden sonra çıkarak genel kontroller yapmak, 

2.     Oda toplantılarından önce toplantı salonunun düzenlenmesini yapmak, gerekli araç ve gereçleri sağlamaktır.  

 

NİTELİK KRİTERLERİ

Öğrenim Durumu

En az ilkokul mezunu olmak.

 

 

Tecrübe

Konusunda en az 1 yıl iş tecrübesi bulunmalıdır